FQA: Làm việc với phiếu điều tra
Go Back

Phiếu điều tra là những bản điều tra thông tin do một công ty hay tổ chức nào đó đưa ra để nhằm thu thập thông tin về lĩnh vực nào đó. S3Mail cung cấp công cụ tạo, chỉnh sửa phiếu điều tra theo ý muốn của bạn.

Bạn vui lòng vào Menu rồi chọn Phiếu điều tra để khởi tạo và làm việc với phiếu điều tra.

- Màn hình trang chủ Phiếu điều tra

Gồm danh sách các phiếu điều tra đã được khởi tạo, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xem chi tiết về thông tin, báo cáo của từng phiếu điều tra.

Ngoài ra bạn có thể xóa một hoặc nhiều phiếu điều tra bằng cách nhấp vào ô ở trước mỗi tên của từng phiếu điều tra sẽ xuất hiện nút để xóa phiếu điều tra đã chọn

- Khởi tạo mới một Phiếu điều tra

Bạn nhấp vào nút ở góc trên cùng màn hình trang chủ Phiếu điều tra để tạo mới một Phiếu điều tra, sau đây là màn hình cài đặt một phiếu điều tra:

Giải thích các thông số ở hình trên:

  • (1): đây là màn hình hiển thị một hoặc nhiều câu hỏi.
  • (2): thêm một hoặc nhiều màn hình như ở (1).
  • (3): xem kết quả của việc thiết lập phiếu điều tra.
  • (4): trỏ ra một màn hình để trả lời khảo sát.
  • (5): tên của phiếu điều tra, đổi tên phiếu tại đây xong nhấp nút để hoàn thành việc đổi tên.
  • (6): nhấp vào các công cụ để hiện ra cửa sổ tạo câu hỏi và câu trả lời theo các định dạng đã chọn.
  • (7): là đường liên kết cho vào chiến dịch gửi đi.

- Chỉnh sửa lại phiếu điều tra

Bạn nhấp vào nút bên trái tại mỗi tên phiếu điều tra để tiếp hành chỉnh sửa lại phiếu điều tra đó.

btn_arrow

- Xem chi tiết về một phiếu điều tra

Bạn nhấp vào nút bên cạnh nút rồi chọn tùy chọn "Xem chi tiết".

Tại màn hình vừa chuyển sang thì sẽ hiện thị chi tiết gồm những email, câu trả lời của email đó đã trả lời câu hỏi nào.

- Xem phân tích về một phiếu điều tra

Bạn nhấp vào nút bên cạnh nút rồi chọn tùy chọn "Xem phân tích".

Màn hình phân tích phiếu điều tra (như ở ví dụ hình trên) là phân tích một câu hỏi có bao nhiêu câu trả lời và tổng số người trả lời theo câu hỏi đó.

- Xuất ra file

Bạn nhấp vào nút bên cạnh nút rồi chọn tùy chọn "Xuất ra file".

Ngay lập tức sẽ có một file excel có nội dung báo cáo chi tiết về phiếu điều tra đã chọn mà bạn phải tải về máy tính của mình.

Was this article helpful?

  Yes
  No