FQA: Hướng dẫn tạo các thông số cá nhân
Go Back

Hướng dẫn cách đặt tên biến trong phần cài đặt các trường thuộc danh sách email

- Tên biến có dạng như sau: . Trước khi đặt tên biến phải đọc phần quy định đặt tên biến:

  • Tên biến có thể được viết hoa và viết thường.
  • Tên biến chỉ có độ dài 60 ký tự.
  • Tên biến lưu ý khi gọi ra trong mail phải được viết trong 2 dấu #||#.

- Tôi có thể đặt tên biến như sau: hoặc hay dùng luôn tên biến mặc định mà SPMAGIC cấp: .

- Để hiểu các gọi biến ra trong email, bạn vui lòng tìm hiểu tại đây.

Was this article helpful?

  Yes
  No