FQA: Cú pháp mặc định trong nội dung email?
Go Back

I. Tham số mặc định

Danh sách các tham số mặc định trong S3Mail bao gồm

#|EMAIL|# , #|EMAILTO|# , #|MAGIC|# Hiển thị địa chỉ email (ví dụ: info@sendmagic.vn)
#|UNSUBLINK|# Liên kết Hủy đăng ký
#|SUBLINK|# Liên kết đăng ký
#|UPDATESUBLINK|# Liên kết cập nhật giá trị đăng ký
#|LINKVIEW|# Liên kết hiển thị nội dung email trên web

Hướng dẫn sử dụng các tham số trong nội dung email.


II. Tham số thông tin của 1 địa chỉ email

Mỗi email gửi đi đều có các thông tin như email, họ tên, địa chỉ v.v. Các thông tin đó chính là các tham số (hoặc tên biến). Để thay đổi các tham số này, bạn vui lòng vào Menu "Danh sách email" và nhấp vào "Cài đặt trường dữ liệu" như hình dưới:

Các tham số đó được viết mặc định như hình dưới:

Nguyên tắc chung để đặt tên tham số (tên biến):

  • + Phải viết liền, không dấu.
  • + Không được viết tên tham số trùng nhau.
  • + Tối đa tên của 1 tham số là 50 ký tự.

Was this article helpful?

  Yes
  No