FQA: Chèn trang đăng ký trong khung nội tuyến
Go Back

Một khung nội tuyến được sử dụng để hiển thị một trang web trong một trang web, điều này hẳn bạn cũng đã biết. Vì vậy chúng tôi cũng cấp cho bạn cài đặt một khung nội tuyến dùng để tạo thành viên mới:

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào đây, sau đó bạn hãy chọn cài đặt hủy thành viên:

Xuống dưới cùng trang rồi nhấp nút để hiện cửa sổ tạo khung nội tuyến như sau:


Cài đặt khung nội tuyến

Chúng tôi sẽ đi xâu vào nhưng thông số trên cửa sổ cài đặt vừa bật lên:

- Tên khung nội tuyến (IFRAME): bạn có thể để trống hoặc điền tên gì đó tùy thuộc vào bạn.

- Width: chiều rộng của khung nội tuyến.

- Height: chiều dài của khung nội tuyến.

- Tùy chọn: "px" hoặc "%" cho chiều rộng và chiều dài của khung.

 

Tùy chọn cho khung nội tuyến:

 

- Thanh cuộn: bạn tùy chọn dựa theo thông số có sẵn.

- Chiều rộng lề: bạn có thể thêm thông số vào đây (mặc định đơn vị là "px").

- Chiều cao biên: bạn có thể thêm thông số vào đây (mặc định đơn vị là "px").

- Khung bọc: là khung bao quanh, bạn tùy chọn dựa theo thông số có sẵn.

- Loại khung: bạn tùy chọn dựa theo thông số có sẵn.

- Độ rộng: bạn tùy chọn dựa theo thông số có sẵn.

- Màu khung: bạn điền thông tin màu khung vào đây hoặc để trống.

- Danh sách: lựa chọn các danh sách email của bạn.

- IFRAME URL: khi bạn lựa chọn một trong các danh sách email thì ngay lập tức sẽ hiện ra đường link.

Khi bạn cài đặt xong thì chỉ việc nhấp nút để lấy Mã HTML và dán vào mã của bạn.

 

- Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh họa mà tôi đã chèn đoạn mã iframe đã cài đặt ở trên vào trang web này:

Chúc bạn thành công !!!

Was this article helpful?

  Yes
  No