FQA: Các thông số trong danh sách và chiến dịch là gì?
Go Back

- Đó là những thông số chỉ số lượng về email, mở email và nhấp vào link trong đó:

* Chiến dịch:

Chú thích trong khoang màu đỏ ở ảnh trên:

  • - Có 10 thành viên đã được gửi Chiến dịch 1.
  • - 100% trong tổng số 10 thành viên đã mở Chiến dịch 1.
  • - 0.00% trong tổng số 10 thành viên đã mở Chiến dịch 1 nhưng chưa nhấp vào link trong Chiến dịch 1 đó.

 

* Danh sách khách hàng:

 

Chú thích trong khoang màu đỏ ở ảnh trên:

  • - Có 10 thành viên trong danh sách Danh sách của tôi.
  • - 100% trong tổng số 10 thành viên đã mở một trong các chiến dịch mà gửi theo danh sách Danh sách của tôi.
  • - 0.00% trong tổng số 10 thành viên đã mở một trong các chiến dịch mà gửi theo danh sách Danh sách của tôi nhưng chưa nhấp vào link trong các chiến dịch đó.

Was this article helpful?

  Yes
  No